GENEL B?LG?

Türk vatanda?lar?na giri?imci olarak ?ngiltere’de i? kurma hakk? veren Ankara Antla?mas? (ECAA 2) vizesiyle, ?ngiltere’de uzmanl???n?zla ilgili bir alanda ?ah?s veya limited ?irket kurarak çal??abilir ya da hali haz?rda faaliyette olan bir ?irkete ortak olabilirsiniz. Ankara Anla?mas? vizesiyle 4 y?ll?k ticari faaliyetiniz sonunda Birle?ik Krall?k’ta süresiz oturum hakki kazanman?z da mümkün!

Veykab Dan??manl?k, Veykab Solicitors i?birli?iyle Türkiye ve ?ngiltere mevzuat?na hakim uzman avukat ve dan??man kadrosundan da ald??? güçle; tüm ba?vuru süreçlerinizi en ba?ar?l? ?ekilde yönetir. Londra’da faaliyet gösteren ve birçok ba?ar?l? projeye imza atm?? olan Veykab Solicitors deste?iyle; ?ngiltere göçmenlik mevzuat?ndaki geli?meleri yak?ndan takip ediyor ve güncel bilgilere en uygun stratejileri belirleyip ba?vuru süreçlerini yönlendiriyoruz.

Veykab Dan??manl?k, ba?vuru sonras?nda da sizin yan?n?zda olmay? sürdürür. Ba?vurunuzun olumu sonuçlanmas? sonras?nda ?ngiltere’deki avukatl?k, resmi belge, noter, çeviri, ev kiralama ve geçici konaklama gibi ihtiyaçlar?n?za uygun çözümleri sunar.

?ngiltere’de yeni bir hayata ad?m atmak ve detayl? bilgi edinebilmek için lütfen uzmanlar?m?zla ileti?ime geçiniz.

42531144_xxl
stock-photo-union-jack-flag-and-iconic-big-ben-at-the-palace-of-westminster-london-the-uk-prepares-for-new-625109069
stock-photo-visa-to-uk-united-kingdom-visa-vignette-in-passport-macro-image-selective-focus-645219814

Ankara Anla?mas? kapsam?nda iki çe?it vize bulunmakta olup en yayg?n olarak tercih edileni ECAA 2 – Türk ??adam? vizesi olup di?er kategori olan ECAA 1 – Türk ??çi vizesidir. ECAA 1 ile ilgili detaylar? ilgili makalemizde bulabilirsiniz.

Ankara Antla?mas? – ECAA 2, belirli bir beceriye ve niteli?e sahip Türk vatanda?lar?n?n, ba??ms?z bir serbest çal??an s?fat?yla ?ngiltere’de ticari faaliyet göstermelerine ve ya?amalar?na imkân tan?yan vize türüdür.

 • ?ngiltere’de ?ah?s ?irketi olarak servis sa?lamak,
 • ?ngiltere’de yeni bir ?irket açmak,
 • Hali haz?rda ?ngiltere’de kurulu bir ?irkete ortak olmak
  • Türkiye Cumhuriyeti vatanda?? m?s?n?z?
  • ?irket kurmaya yönelik gerçek bir niyetiniz oldu?unu kan?tlayabilir misiniz?
  • ?irket kurulumu için gerekli sermayeniz mevcut mu?
  • Ortakl?k yapmay? dü?ünüyorsan?z, ilgili firma yönetiminde aktif rol alabilecek misiniz?

  Vize ba?vurunuzun olumlu sonuçlanmas? için yukar?daki sorular?m?z?n ço?una “evet” cevab? vermeniz ve destekleyici evraklar sunabilmeniz çok önemlidir. Ankara Antla?mas? ile ilgili detaylar ve bu vize kategorisine uygunlu?unuzun de?erlendirilebilmesi için Veykab Dan??manl?k her zaman yan?n?zda.

Ankara Antla?mas? ile yap?labilecek i?lere dair baz? özel düzenlemeler hariç herhangi bir s?n?rlama yoktur. Serbest meslek erbab? olarak yasal çerçeve dahilinde yap?labilecek her türlü alanda is kurabilmeniz mümkündür. Yapmay? hedefledi?iniz is ile ilgili detaylar? gösteren ?? Plan?n? ?ngiltere Hükümeti’nin bekledi?i do?rultuda haz?rlaman?z gerekmektedir. Ba?vurunuzun olumlu sonuçlanmas?nda is plan?n?z çok önemli bir rol üstlenmektedir.  Veykab Dan??manl?k, planlad???n?z isi en do?ru ?ekilde yans?tacak olan is plan?n? alanlar?nda uzman yazarlara haz?rlatacak olup plan?n?z uzman dan??man ve avukatlar?m?z taraf?ndan da incelenecektir. Ba?vurunuz ile ilgili de?erlendirme ve yönlendirme yapabilmemiz için lütfen uzmanlar?m?z ile ileti?ime geçiniz.

Ankara Antla?mas? vize ba?vurusunu Türkiye’den ?ngiltere temsilcilikleri arac?l???yla ya da ziyaret, ö?renci ya da ticari vize ile ülkede bulundu?unuz durumlarda ?ngiltere’den gerçekle?tirebilirsiniz.

.

Ba?vuru i?lemleri için haz?rlaman?z gereken evraklar?n listesi size ve kurmay? planlad???n?z i?in niteli?ine göre de?i?iklik göstermektedir. Size özel listenin haz?rlanabilmesi için lütfen uzmanlar?m?z ile ileti?ime geçiniz.

Ba?vurunuzun incelenebilmesi için, ?ngilizce olmayan tüm destekleyici belgeleri tercümesi ile teslim etmelisiniz. ?lgili çeviriler yeminli tercüman taraf?ndan yap?lm?? olmal?d?r. Bu belgeleri istenilen ?ekilde teslim etmeniz için, Veykab Dan??manl?k’tan tercüme hizmeti alabilirsiniz.

Haz?rlanacak belgeler ile ilgili en iyi yönlendirmeyi dan??man?n?z yapacakt?r. Ayr?ca ba?vurunuz için en önemli evraklardan biri olan i? plan?n?z da dan??manlar?m?z taraf?ndan alan?nda uzman yazarlar?m?za en ince detay?na kadar incelenerek haz?rlat?lacakt?r.

Ba?vuru de?erlendirme süreci güncel geli?melere ve ba?vuru yap?lan yere göre de?i?iklik gösterebilmekte olup 2 hafta ile 6 aya aras?ndaki sürelerde sonuç al?nabilmektedir.

Ankara Anla?mas? kapsam?nda vize alabilmek için yapaca??n?z ilk ba?vurunuz onayland???nda oniki ayl?k bir süre için vizeniz verilir. Ortalama oniki ayl?k ticari faaliyetinizin sonras?nda üç y?ll?k vize alabilmekte olup toplamda dört y?ll?k ba?ar?l? ticari faaliyetinizi tamamlaman?z?n akabinde süresiz oturum hakkinizi alabilmektesiniz.

Vizeniz onayland??? takdirde size yaz?l? olarak bildirilir ve pasaportunuzu geri alman?z beklenir. Pasaportunuzda ülkeye giri? yapman?z için 1 ayl?k bir vize bulunur. Ayr?ca yaz?l? olarak karar?n bildirildi?i mektupta vize kart?n?z? alaca??n?z ?ngiltere’deki ileti?im bilgileri de yer al?r. Vizenizin ç?k?? tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ülkeye giri? yapmak ve vize kart?n?z? belirtilen yerden alman?z beklenir. Ilgili sure icinde vize kart?n?z? alamayacaksan?z yetkililere bildirim yapman?z gerekir aksi takdirde vizeniz geçersiz say?l?r.

Vizeniz sadece ba?vuruda belirtti?iniz i? plan? do?rultusunda ba?lataca??n?z ya da ortak olaca??n?z i?letmenizde çal??man?za olanak tan?r. Bu vizeyle herhangi bir i? yerinde çal??ma hakk?n?z yoktur. Bu kural?n ihlali vize iptal gerekçesi olarak say?labilir. Vizenizin onaylanmas? akabinde i? alan?n?zda de?i?iklikler yapabilmeniz mümkün, detayl? bilgi için lütfen uzmanlar?m?z ile ileti?ime geçiniz.

Ankara Antla?mas? vizeniz ile 4 y?l boyunca ?ngiltere’de ticari faaliyetlerinizi sürdürmeniz durumunda süresiz oturum (indefinite leave to remain) ba?vurusu yapma hakk?na sahip olursunuz.

Süresiz oturum izniniz ile 12 ay daha ?ngiltere’de ya?arsan?z ?ngiltere vatanda?l???na ba?vurabilme hakkini elde etmi? olursunuz. Vatanda?l?k ba?vurusu surecinde dikkat etmeniz gereken hususlar ve belgeler için lütfen uzman kadromuzla ileti?ime geçiniz.

Veykab Dan??manl?kla çal??t???n?zda, di?er dan??manl?k ?irketlerinin aksine, vize ba?vurunuzun onaylanmas? sonras?nda ?ngiltere’ye geldi?inizde kendinizi yaln?z hissetmezsiniz. Veykab Dan??manl?k, ülkeye ta??nd?ktan sonra buradaki hayat?n?za ba?laman?z için yapman?z gereken birçok zorunlu ba?vuru ve ayarlama için size destek olmay? sürdürür.

 • Göç edilecek ?ehir hakk?nda yönlendirici bilgilendirme
 • Uçak bileti rezervasyonu
 • Havaalan? kar??lama ve transferi
 • Geçici konaklama
 • Ev kiralama
 • Council Tax ba?vurusu
 • Telefon, elektrik, su, do?al gaz, internet üyelik ba?vurular?
 • Ki?isel ve ticari banka hesap ba?vurular?
 • National Insurance Number ba?vurusu ve haz?rl???
 • Avukatl?k ve muhasebe hizmetleri

?LK ADIMI ATIN, B?ZE ULA?IN
0044 208 807 1676