GENEL B?LG?

?ngiltere’de yasal olarak ya?amakta olan e?iniz, ni?anl?n?z, hayat arkada??n?z ya da ebeveyniniz var ise Aile Üyesi olarak sizin de kendisiyle birlikte ?ngiltere’de ya?aman?z mümkün! Veykab Dan??manl?k olarak sevdi?iniz ki?ilere kavu?man?z için tüm bilgi ve deneyimlerimizle sizlere en kaliteli hizmeti sa?lamaktay?z.

Aile Birle?imi Vizeleri kategorilerimiz ?u ?ekildedir;

  • E?/ Hayat Arkada?? Vizesi
  • Ni?anl? Vizesi
  • Aile Üyesi (Dependant) Vizesi
42531144_xxl
stock-photo-union-jack-flag-and-iconic-big-ben-at-the-palace-of-westminster-london-the-uk-prepares-for-new-625109069
stock-photo-visa-to-uk-united-kingdom-visa-vignette-in-passport-macro-image-selective-focus-645219814

E?iniz veya 2 y?ldan fazla suredir birlikte yasamakta oldu?unuz hayat arkada??n?z ?ngiltere vatanda?? ise ya da ?ngiltere’de süresiz oturum hakk?na sahip bu tipteki vizeye ba?vuru yapabilirsiniz.  Size bu ba?vuruda sponsor olmas? gereken esiniz ya da hayat arkada??n?z?n yerine getirmesi gereken ?artlar ve haz?rlanmas? gereken evraklar?n listesi ile ilgili görü?ebilmek için lütfen alanlar?nda deneyimli avukat ve uzmanlar?m?z ile ileti?ime geçiniz.

Ni?anl? oldu?unuz ki?i ?ngiltere vatanda?? ise ya da ?ngiltere’de süresiz oturum hakk?na sahipse ve 6 ay içinde evlilik yapmay? planlamaktaysan?z bu tipteki vizeye ba?vuru yapabilirsiniz.  Ba?vurunuzda size sponsor olmas? gereken ni?anl?n?z?n yerine getirmesi gereken ?artlar ve haz?rlanmas? gereken evraklar?n listesi ile ilgili görü?ebilmek için lütfen alanlar?nda deneyimli avukat ve uzmanlar?m?z ile ileti?ime geçiniz.

E?iniz veya 2 y?ldan fazla suredir birlikte yasamakta oldu?unuz hayat arkada??n?z ?ngiltere geçerli bir vize ile kalma ve çal??ma hakk?na sahipse Aile Üyesi olarak vizeye ba?vuru yapabilirsiniz.  Size bu ba?vuruda sponsor olmas? gereken esiniz ya da hayat arkada??n?z?n yerine gereken ?artlar ve haz?rlanmas? gereken evraklar?n listesi ile ilgili görü?ebilmek için lütfen alanlar?nda deneyimli avukat ve uzmanlar?m?z ile ileti?ime geçiniz.

A?a??daki vize kategorilerinden biri ile Ingiltere’de çal??ma ve ya?ama hakk?na sahip ki?i belirli ?artlar? yerine getirme ko?ulu ile aile üyesi için sponsor olabilir;

  • Ankara Anla?mas? – Türk ??adam? Vizesi (ECAA 2)
  • Ankara Anla?mas? – Turk ??çi Vizesi (ECAA 1)
  • Tier 1 Vize kategorileri
  • Tier 2 Vize kategorileri
  • Tier 4 Uzun Donem Ö?renci Vizesi
  • Tier 5 Vize kategorileri

Aile birle?imi vizesine ba?vuru yapacak ki?i kendi vatanda?? oldu?u ülkeden ba?vuru yapmal?d?r. Baz? durumlarda ?ngiltere’den de ba?vuru yapabilmek mümkündür.  Ba?vurunuzu nereden yapman?z gerekti?i ile ilgili sa?l?kl? bilgi alabilmek için lütfen alanlar?nda deneyimli avukat ve uzmanlar?m?z ile ileti?ime geçiniz.

Ba?vurular?nin degerlendirme sureci ba?vuru tarihinizden itibaren 3 hafta ile 12 hafta aral???nda tamamlan?r.

Size özel gerekli belge listenizin haz?rlanmas? için lütfen uzmanlar?m?z ile ileti?ime geçiniz. Bu belgeleri istenilen ?ekilde teslim etmeniz için, Veykab Dan??manl?k’tan kaliteli hizmet alabilirsiniz.

?LK ADIMI ATIN, B?ZE ULA?IN
0044 208 807 1676