GENEL B?LG?

?ngiltere’de, e?lence, kültürel gezi ve turistik tatil amaçl? seyahat etmek istiyorsan?z ?ngiltere genel ziyaretçi vizesine ba?vurmal?s?n?z.

londonsummer
15400542 - tower bridge with flag of england, london
london

E?er Umuma Mahsus Pasaport, Hizmet Pasaportu ve Hususi Pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatanda??ysan?z, ?ngiltere’ye giri? yapmak için vize ba?vurusunda bulunmak zorundas?n?z.

?ngiltere, Shengen üye ülkelerinden olmad???ndan Schengen vizenizle ?ngiltere ve Birle?ik Krall?k’a giri? yapamas?n?z. Ayn? ?ekilde ?ngiltere vizenizle Schengen bölgesi ülkelerine de kabul edilmeyece?iniz için ?ngiltere üzerinden yapaca??n?z transit geçi?ler için ayr?ca Schengen vizesine ba?vurmal?s?n?z.

?ngiltere vizesi 6 aydan uzun dönemli vize tiplerine kadar ihtiyaca göre farkl?l?k gösterir.

?ngiltere Turist Vizesi ba?vurular?nin degerlendirme sureci 3 hafta ile 12 hafta aral???nda tamamlan?r.

?ngiltere Turist Vizesi ücretleri, alaca??n?z vizenin süresine göre de?i?iklik gösterir.

Size özel gerekli belge listenizin haz?rlanmas? için lütfen uzmanlar?m?z ile ileti?ime geçiniz. Bu belgeleri istenilen ?ekilde teslim etmeniz için, Veykab Dan??manl?k’tan kaliteli hizmet alabilirsiniz.

TC vatandasi olmayan kisilerin TR’den vize basvurusu yapabilmeleri için en az 6 ay geçerlili?i bulunan T.C. Oturma ?zni olmasi gerekmektedir.

Ö?renciyseniz ba?l? bulundu?unuz e?itim kurumundan Ö?renci Kabul Yaz?s? sunman?z istenir.

?LK ADIMI ATIN, B?ZE ULA?IN
0044 208 807 1676