GENEL B?LG?

?ngiltere’de göstermekte olan ve S?n?r Dairesi (UKBA) lisansl? (CoS) bir ?irketten i? teklifi ald?ysan?z ve profesyonel hayat?n?za ?ngiltere’de devam etmek istiyorsan?z Tier 2 Vizesi tam size göre.

Tier 2 vizesi farkl? kategorilerde verilir:

  • Yüksek nitelikli çal??anlar
  • ?irket içi transferler
  • Din adamlar?
  • Sporcular
42531144_xxl
stock-photo-union-jack-flag-and-iconic-big-ben-at-the-palace-of-westminster-london-the-uk-prepares-for-new-625109069
stock-photo-visa-to-uk-united-kingdom-visa-vignette-in-passport-macro-image-selective-focus-645219814

?ngiltere Tier 2 Vizesi ücretleri, alaca??n?z vizenin tipine göre de?i?iklik gösterir.

?ngiltere Tier 2 Vizesi, vize i?lemlerinizin normal seyrinde ilerlemesi durumunda maksimum 3 hafta içerisinde sonuçlan?r. ?ngiltere Konsoloslu?u baz? durumlarda ba?vurular?n?z? de?erlendirilmesi için ek süreye ihtiyaç duyabilir.

Size özel gerekli belge listenizin haz?rlanmas? için lütfen uzmanlar?m?z ile ileti?ime geçiniz. Bu belgeleri istenilen ?ekilde teslim etmeniz için, Veykab Dan??manl?k’tan kaliteli hizmet alabilirsiniz

?ngiltere Tier 2 vizesi puanlamaya dayal? bir sistemle çal???r. Vize onay? alman?z için de?erlendirme sonucu en az 70 puan alman?z gerekir.

?ngiltere’de çal??mak üzere bir ?irketten i? teklifi alman?z durumunda ?çi?leri Bakanl??? yabanc? uyruklu çal??an? istihdam eden bu ?irketten “Certificate of Sponsorship” (sponsorluk yetkisi), k?sa ad?yla “COS Belgesi” sahibi olma ?art? arar. Bu belge vize için almazsa olmaz ko?ullardan biridir.

?LK ADIMI ATIN, B?ZE ULA?IN
0044 208 807 1676