GENEL B?LG?

Günümüzde ?ngilizce biliyorum demek art?k yeterli de?il. Vize ba?vurular?, okul ba?vurular?, i?e al?m gibi birçok farkl? nedenle ?ngilizce seviyenizi kan?tlaman?z beklenebilir. Veykab Dan??manl?k, ?ngilizce seviye belirlemede uluslararas? geçerlili?i olan ve birçok kurum taraf?ndan tan?nan IELTS ® s?navlar?na haz?rl?k süreçlerinizde de her zaman yan?n?zda.

42531144_xxl
ielts4
pexels-photo-459793

The International English Language Testing System (IELTS), ?ngilizcenin ileti?im dili olarak kullan?ld??? ülkelerde e?itim görmek veya çal??mak isteyenlerin dil yeterlili?ini ölçen bir s?navd?r.

Aralar?nda devlet kurumlar?, akademik kurumlar ve istihdam kurumlar?n?n da yer ald??? dünya çap?ndaki 10.000’den fazla kurum ve kurulu? taraf?ndan kabul edilen IELTS, sadece 2016 y?l?nda tüm dünyada 3 milyondan fazla ki?i taraf?ndan tercih edildi.

IELTS, iki tip s?nav modeli uygular:

Akademik (Academic), yüksek ö?renim veya mesleki ba?vurular?n?z için girmeniz gereken s?nav tipidir.

Genel E?itim (General Training), ?ngiltere, Avustralya ve Kanada’ya yap?lacak göç ba?vurular?nda veya e?itim dili ?ngilizce olan lise ve orta ö?retim kurumlar? ile di?er e?itim programlar?na kat?lmak ya da i? ba?vurular? için girmeniz gereken s?navd?r.

Her iki model de dil becerisinin do?ru bir ?ekilde de?erlendirilmesini sa?layacak dört bölümden olu?ur: dinleme, okuma, yazma ve konu?ma.

IELTS kurslar?m?z hakk?nda detayl? bilgi için uzmanlar?m?z ile ileti?ime geçiniz.

IELTS, iki tip s?nav modeli uygular:

Akademik (Academic), yüksek ö?renim veya mesleki ba?vurular?n?z için girmeniz gereken s?nav tipidir.

Genel E?itim (General Training), ?ngiltere, Avustralya ve Kanada’ya yap?lacak göç ba?vurular?nda veya e?itim dili ?ngilizce olan lise ve orta ö?retim kurumlar? ile di?er e?itim programlar?na kat?lmak ya da i? ba?vurular? için girmeniz gereken s?navd?r.

Her iki model de dil becerisinin do?ru bir ?ekilde de?erlendirilmesini sa?layacak dört bölümden olu?ur: dinleme, okuma, yazma ve konu?ma.

IELTS kurslar?m?z hakk?nda detayl? bilgi için uzmanlar?m?z ile ileti?ime geçiniz.

Dinleme, Okuma, Yazma ve Konu?ma bölümlerinden olu?maktad?r.

Dinleme:

 • S?nav süresi 30 dakikad?r.
 • Ana dili ?ngilizce olan ki?ilerin farkl? konulardaki konu?malar?n? dinleyip verilen sorular? cevaplaman?z beklenir.
 • Kay?t 1 – ?ki ki?i aras?nda geçen gündelik bir konu?ma
 • Kay?t 2 – Sosyal bir konu hakk?nda br konu?ma yer al?r. Örne?in herhangi bir ?ehir lokasyonu hakk?nda bir konu?ma
 • Kay?t 3 – E?itim veya ö?retim hakk?nda dört ki?iye kadar olan bir diyalog duyars?n?z. Örne?in üniversite ö?retmeni ve bir ö?renci aras?nda geçen bir dönem ödevi diyalo?u
 • Kay?t 4 – Akademik bir konuda hakk?nda bir konu?ma duyars?n?z. Örne?in üniversite’de bir ders içeri?i

Okuma:

 • S?nav süresi 60 dakikad?r.
 • 40 sorudan olu?an s?navda okuma beceriniz ana fikri anlama, ayr?nt? okuma, mant?ksal argümanlar? anlama ve bir yazar?n görü?lerini ve yazma amac?n? anlama gibi farkl? soru tipleriyle ölçülür.
 • IELTS Akademik Test: Üniversite e?itimi almak isteyen ve i? ba?vurusu yapacak olan ki?ilerin anlayabilece?i düzeyde, a??rl?kl? olarak kitapi dergi ya da gazetelerden temin edilmi? tan?mlay?c?, aç?klay?c?, kavramsal ve analitik anlat?ml? metinlerdir.
 • IELTS Genel E?itim Testi: Kitaplar, dergiler, gazeteler, bildirimler, reklamlar, ?irket el kitaplar? ve rehberlerden al?nan; ?ngilizce konu?ulan bir çevrede günlük olarak kar??la?man?z muhtemel konulardan seçilir.

Yazma:

 • S?nav süresi 60 dakikad?r.
 • IELTS Akademik Test:
 • Konular, genel olarak lisans ve lisansüstü e?itim alacak ya da çal??an profesyonellere uygun olarak seçilir. ?ki metin yazman?z beklenir:
  • Grafik, tablo ya da bir ?ema ile verilen bilgileri kendi cümlelerinizle aç?klaman?z beklenir.
  • Bir sorun ya da argümana ili?kin fikirleriniz kendi cümlelerinizle anlataca??n?z bir metin yazman?z istenir.
 • IELTS Genel E?itim Testi: Genel konular hakk?nda iki metin yazman?z istenir:
  • Size bir duruma ili?kin bilgi verilir ve bu durum hakk?nda ki?isel, yar? resmi ya da resmi bir mektup yazman?z beklenir.
  • Bir bak?? aç?s?, argüman veya soruna yan?t olarak bir metin yazman?z istenir.

Konu?ma:

 • S?nav süresi 11-14 dakikad?r.
 • Testler kaydedilir ve sizinle konu?an s?nav sorumlusu ?ngilizce konu?ma düzeyinizi de?erlendirir. Üç bölümden olu?ur:
  • Bölüm 1 – S?nav görevlisi, size ev, aile, i?, e?itim ve ilgi alanlar? gibi kendiniz hakk?nda genel sorular sorar. Bu bölüm 4-5 dakika sürer.
  • Bölüm 2 – Size belirli bir konuyla ilgili konu?man?z? isteyen bir kart verilir. Konu?maya ba?lamadan önce 1 dakika dü?ünme süresi verilir ve konu hakk?nda 2 dakikaya kadar konu?man?z beklenir. S?nav görevlisi konu?man?z aras?nda size soru da sorabilir.
  • Bölüm 3 – Bölüm 2’deki konuyla ilgili ba?ka sorular cevaplaman?z beklenir. Testin bu k?sm? da 4-5 dakika sürer.

IELTS s?navlar? hakk?nda detayl? bilgi için lütfen uzmanlar?m?z ile ileti?ime geçiniz

?LK ADIMI ATIN, B?ZE ULA?IN
0044 208 807 1676