GENEL B?LG?

?ngiltere ve Birle?ik Krall?k’? ziyaret etmeyi, ülkeye ö?renci olarak gelmeyi, ticari faaliyetlerde bulunmay? ya da ülkede aile birle?imi gerçekle?tirmeyi dü?ünüyorsan?z ilgili vizeye ba?vurman?z gerekir. ?ngiltere farkl? tiplerde ve sürelerde vize çe?itleri sunar.

Veykab Dan??manl?k, Türkiye ve ?ngiltere mevzuat?na hakim uzman dan??man ve avukat kadrosuyla ba?vurunuzu ilk elden ve mevzuata uygun bir ?ekilde gerçekle?tirir; tüm haz?rl?k ve ba?vuru i?lemlerini sizin ad?n?za yönetir. ?ngiltere mevzuat?ndaki geli?meleri, Londra’daki hukuk firmas? sayesinde Birle?ik Krall?k Vize ve Göç ?daresi rejimi yönetmeli?ini yak?ndan takip eder ve size en güncel bilgilerle en do?ru hizmeti verir.

Veykab Dan??manl?k, ba?vuru sonras?nda da sizin yan?n?zda olmay? sürdürür. Ba?vurunuzun olumu sonuçlanmas? durumunda size ?ngiltere’deki avukatl?k, resmi belge, noter, çeviri, konaklama gibi ihtiyaçlar?n?z için çözümler sunar.

?ngilizce vizeleri kategorileri hakk?nda detayl? bilgi al?n.

42531144_xxl
UK-visa
ecaa1

E?er Umuma Mahsus Pasaport, Hizmet Pasaportu ve Hususi Pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatanda??ysan?z, ?ngiltere’ye giri? yapmak için vize ba?vurusunda bulunmak zorundas?n?z.

?ngiltere, Schengen üye ülkesi olmad??? için ?ngiltere seyahatlerinizde Schengen vizenizi kullanamazs?n?z.

?ngiltere vizesi 6 aydan uzun dönemli vize tiplerine kadar ihtiyaca göre farkl?l?k gösterir.

Aile bireylerini ziyaret, t?bbi tedavi, akademik çal??ma, bilimsel ara?t?rma, 1. dereceden akrabay? gözetim, ni?anl?/müstakbel e? ziyareti veya s?k i? görü?meleri gibi farkl? sebeplerden dolay? ?ngiltere’ye düzenli seyahat etmeyi gerektiren nedeni belgelerle beyan etti?iniz takdirde 1 y?ll?k,2 y?ll?k,5 y?ll?k ve10 y?ll?k sürelerle uzun dönem ?ngiltere vize ba?vurusunda bulunabilirsiniz.

Bu vizeler Genel Ziyaretçi Vizesi, Aile Ziyaretçi Vizesi veya Ticari Vize olabilir. Ancak uzun süreli ?ngiltere vizeleri ile ülkede kalma hakk? maksimum 6 ayd?r. 6 ay?n sonunda ?ngiltere’den ç?k?? yap?lmas? zorunludur.

Turistik Vize, Ticari Vize ya da Aile Ziyareti Vizesi ba?vurular?nin degerlendirme sureci, ba?vuru tarihinden itibaren 3 hafta ile 12 hafta aral???nda tamamlan?r. E?er ?ngiltere oturum vizesi çe?itlerinden herhangi birine ba?vuru yapt?ysan?z i?lemler vize ba?vuru tarihini takiben 12 hafta ile 24 hafta içerisinde sonuçlan?r.

V?ZE KATEGOR?LER?

?ngiltere’ye seyahat etmek istedi?inizde seyahatin amac?na uygun kategoride yer alan vize çe?idine ba?vurmal?s?n?z.

?LK ADIMI ATIN, B?ZE ULA?IN
0044 208 807 1676