GENEL B?LG?

Birle?ik Krall?kta bulunan bir i?letmede kay?tl? olarak 12 ay boyunca çal??m?? bir Türk vatanda?? iseniz ve ayni yerde çal??maya devam etmek niyetiniz var ise ECAA 1 Türk ??çi vizesi size göre…

Veykab Dan??manl?k, Veykab Solicitors i?birli?iyle Türkiye ve ?ngiltere mevzuat?na hakim uzman avukat ve dan??man kadrosundan da ald??? güçle; tüm ba?vuru süreçlerinizi en ba?ar?l? ?ekilde yönetir. Londra’da faaliyet gösteren ve birçok ba?ar?l? projeye imza atm?? olan Veykab Solicitors deste?iyle; ?ngiltere göçmenlik mevzuat?ndaki geli?meleri yak?ndan takip ediyor ve güncel bilgilere en uygun stratejileri belirleyip ba?vuru süreçlerini yönlendiriyoruz.

42531144_xxl
stock-photo-union-jack-flag-and-iconic-big-ben-at-the-palace-of-westminster-london-the-uk-prepares-for-new-625109069
stock-photo-visa-to-uk-united-kingdom-visa-vignette-in-passport-macro-image-selective-focus-645219814

Ankara Anla?mas? kapsam?nda iki çe?it vize bulunmaktad?r; bunlardan en yayg?n olarak tercih edileni ECAA 2 – Türk ??adam? vizesi olup di?er kategori ise ECAA 1 – Türk ??çi vizesidir. Hali haz?rda ?ngiltere’de ö?renci, e? vb. gibi çal??ma izni veren bir vize ile bulunmaktaysan?z ve ayni i?veren ile 12 ayl?k çal??ma periyodunuzu tamamlad?ysan?z size ?ngiltere’de yasamaya ve ayni i?veren ile çal??maya devam edebilme hakki veren bir vize tipidir.

Ba?vurunuzun ?ngiltere’de bir Türk çal??an olarak kabul edilmesi için kar??lanmas? gereken bir tak?m s?k? ko?ullar vard?r.

 1. T.C. vatanda?? olmal?s?n?z,
 2. 18 ya??ndan büyük olmal?s?n?z
 3. ?ngiltere’de çal??ma izni veren bir vize sahibi olarak en az 1 y?l boyunca Birle?ik Krall?kta yasal olarak çal??m?? olmal?s?n?z
 4. Bir y?ll?k çal??ma periyodunuzu ayni i?veren ile tamamlam?? olmal?s?n?z

Yukar?daki ?artlar? yerine getiriyorsan?z bu vize kategorisine uygunlu?unuzun de?erlendirilebilmesi için lütfen alan?nda uzman kadromuz ile ileti?ime geçiniz.

ECAA 1 – Türk ??çi vizesine ba?vuru yapabilmek için herhangi bir meslek, ?ngilizce seviyesi ve maa? s?n?rlamas? bulunmamaktad?r.

Ayni i?veren ile 12 ayl?k çal??man?n akabinde ba?vuru yapt???n?zda de?erlendirmeye al?nacak ba?vurunuz olumlu olarak sonuçland???nda a?a??da sürelerde vizeler birbirini takip edecektir;

 1. Ayn? i?verenle 1 ila 3 y?l boyunca çal??mak yani ba?vurunuz akabinde en fazla 2 y?ll?k vize onaylanabilecektir ki 3 y?ll?k yasal istihdam süresi boyunca çal??t???n?z yeri de?i?tirmemelisiniz.
 2. Akabinde verilecek en fazla 1 y?l sureli vize ile ayni meslekte çal??ma ko?ulunuz olacak fakat dilerseniz i?veren de?i?ikli?i yapabileceksiniz.
 3. Ayn? sektörde toplam 4 y?ll?k istihdam ve yasal oturma izninden sonra herhangi bir çal??ma alan?nda ve herhangi bir i?veren taraf?ndan istihdam edilebilme izni sa?layan en fazla 3 y?ll?k sureyi kapsayan vizeler ile ?ngiltere’de yasama ve çal??ma surecinizi devam ettirebilirsiniz.

ECAA 1 Turk Isci vizesinin avantajlari asagida siralanmistir;

 1. Ba?vuruda ?ç ??leri Bakanl??? harc? al?nmaz.
 2. Kar??lamak zorunda oldu?unuz bir finansal limit yoktur.
 3. ?ngilizce dil testine girmeniz gerekmez.
 4. Maa? seviyenize getirilen herhangi bir zorunluluk yoktur. Avrupa Birli?i (AB) yasas? uyar?nca, ne istihdam ili?kisinin niteli?i ne para kayna?? ne de ücret seviyesi önemlidir.
 5. Girebilece?iniz istihdam türlerine ili?kin hiçbir k?s?tlama yoktur. Bu size daha fazla esneklik kazand?r?r.
 6. ??vereniniz için ??gücü Piyasas? testi yapma ?art? bulunmaz. ?stihdam size sunulmadan önce, i?verenin size verece?i rolle ilgili ilan? öncelikle ?ngiliz ve Avrupa ülkesi vatanda?lar?na sunma ?art? aranmaz. Bu, Tier 2 çal??ma izni kategorisi alt?nda i?ler için mücadele etmek zorunda olan ba?vuru sahiplerine göre size avantaj sa?lar.
 7. NHS sa?l?k hizmetlerinden yararlanmak için ücret ödemeniz gerekmemektedir.

Ankara Antla?mas? vize ba?vurusunu ?ngiltere’den gerçekle?tirebilirsiniz.

Size özel listenin haz?rlanabilmesi için lütfen uzmanlar?m?z ile ileti?ime geçiniz.

Ba?vurunuzun incelenebilmesi için, ?ngilizce olmayan tüm destekleyici belgeleri tercümesi ile teslim etmelisiniz. ?lgili çeviriler yeminli tercüman taraf?ndan yap?lm?? olmal?d?r. Bu belgeleri istenilen ?ekilde teslim etmeniz için, Veykab Dan??manl?k’tan tercüme hizmeti alabilirsiniz.

Ba?vuru de?erlendirme süreci güncel geli?melere ve ba?vuru yap?lan yere göre de?i?iklik gösterebilmekte olup 2 hafta ile 6 aya aras?ndaki sürelerde sonuç al?nabilmektedir.

ECAA 1 – Türk ??çi Vizesi ile direkt suresi oturum ba?vuru yapamazs?n?z fakat ?ngiltere’de ya?ama ve çal??ma haklar?n?z? 10 y?l boyunca sürdüreniz durumunda Long Residence üzerinden süresiz oturum ba?vurusu yapma hakk?na sahip olursunuz.

.

Süresiz oturum izniniz ile 12 ay daha ?ngiltere’de ya?arsan?z ?ngiltere vatanda?l???na ba?vurabilme hakkini elde etmi? olursunuz. Vatanda?l?k ba?vurusu surecinde dikkat etmeniz gereken hususlar ve belgeler için lütfen uzman kadromuzla ileti?ime geçiniz.

?LK ADIMI ATIN, B?ZE ULA?IN
0044 208 807 1676