GENEL B?LG?

Veykab Dan??manl?k, yurt d???nda e?itim almak ve master ya da doktora ö?renimi görmek veya ?ngilizce yaz kurslar? ve k?sa-uzun dönem ?ngilizce kurslar?na kat?lmak isteyen herkesin ihtiyaçlar?na uygun çözümleri sunar.

Veykab Dan??manl?k olarak yurtd??? e?itim dan??manl??? alan?nda h?zl?, kaliteli; hizmetleriyle öncü ve yönlendirici bir marka olarak mü?terilerimize her zaman tam hizmet anlay???yla yakla??yor, onlar? bu yolculuklar?nda yaln?z b?rakm?yoruz. ?ngiltere’ye çe?itli kurumlarda e?itim almak ve ö?renim görmek için gelmek isteyen ö?rencilere e?itim seçenekleri hakk?nda gerekli tüm bilgileri sa?layarak en do?ru karar? vermeleri için her türlü yönlendirmeyi yap?yoruz. Ayr?ca okula kay?t, vize ba?vuru haz?rl???, vize ba?vurusu ve vizenin kabul edilmesi sonras? süreçlerde her zaman yanlar?nda oluyoruz. E?er isterlerse, ?ngiltere’de ya?amla ilgili her türlü gereksinimlerinde ayr?nt?l? dan??manl?k hizmeti sunarak ?ngiltere’ye ta??nma sonras? ihtiyaçlar? için de çözümler sunuyoruz.

15400542 - tower bridge with flag of england, london
work visa_0
London-A1

?ngiltere Ö?renci Vizesi, alaca??n?z e?itime göre farkl? kategoriler sunar:

?ngiltere’de, dil e?itimi, lisans ve yüksek lisans e?itimi almak istiyorsan?z ?ngiltere Ö?renci Vizesine ba?vurmal?s?n?z. Bu vizede?ngilizce düzeyi ?art? aranmaz. Vize süresi 6 ay ve 11 ay olarak verilir. Ayr?ca bu vize, ?ngiltere’de çal??ma imkân? vermez ve vize süresinin son ermesinin ard?ndan ?ngiltere’den uzat?lma imkân? da tan?maz. ?ngiltere Ö?renci Ziyaretçi Vize süresinin uzat?lmak isterseniz Türkiye’den yeni bir ba?vuruda bulunulman?z gerekir.

?ngiltere Ziyaretçi Ö?renci Vizesi ücretleri, ?ngiltere’de kalaca??n?z süreye göre de?i??klik gösterir. Detayl? b?lg?lend?rme yapab?lmem?z ?ç?n bizimle ileti?ime geçmenizi rica ederiz

?ngiltere Ziyaretçi Ö?renci Vizesi, vize i?lemlerinizin normal seyrinde ilerlemesi durumunda maksimum 3 hafta içerisinde sonuçlan?r. ?ngiltere Konsoloslu?u baz? durumlarda ba?vurular?n?z? de?erlendirilmesi için ek süreye ihtiyaç duyar. Ayr?ca eksik evraklar?n?z?n tamamlanmas? gibi süreçler de bu 3 haftal?k süreye dahildir.

?ngiltere Ziyaretçi Ö?renci Vizesi ile çal??ma imkân? bulunmaz. Ancak ?ngiltere’ye Tier 4 Genel Ö?renci Vizesi ile gidecekseniz Foundation lisans veya yüksek lisans yapma ko?ulu ile haftada 10 saat part time çal??abilir.

Uzun Dönem ?ngiltere Ö?renci Vizesi, ilkö?retim, lise, dil kursu, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, doktora sonras? ara?t?rma ve mesleki sertifika programlar?na kat?lmak istedi?iniz durumda ba?vurman?z gereken vize türüdür. ?ngiltere Konsoloslu?u, bu vize ba?vurular?n?, ya? gruplar?na ba?l? olarak iki kategori de de?erlendirmeye al?r:

  • 16 ya? ve üzeri ö?renciler için ?ngiltere Tier 4 (General) vizesine,
  • 4-17 ya? aral???nda ilkö?retim ve lise e?itimini Birle?ik Krall?k’a ba?l? kurumlarda alacak ö?renciler için de Tier 4 (Child) vizesine

ba?vuru yapman?z gerekir.

Bu vize türü için orta düzeyde (intermediate) ?ngilizce ko?ulu bulunur. Uluslararas? geçerli bir s?nav sonuç belgesi ile intermediate seviye ?ngilizce düzeyinizi kan?tlamal?s?n?z. Seviyenizi belirlemek için IELTS for UKVI (SELT-Secure English Language Test) testine girmelisiniz. Tier 4 (Child) vize ba?vuru yapacaksan?z ?ngilizce ön ko?ulundan muaf tutulursunuz.

Uzun Dönem ?ngiltere Ö?renci Vizesi ücretleri, ?ngiltere’de bulunacak olan süreye göre de?i?ir.

Uzun Dönem ?ngiltere Ö?renci Vizesi, vize i?lemlerinizin normal seyrinde ilerlemesi durumunda maksimum 3 hafta içerisinde sonuçlan?r. ?ngiltere Konsoloslu?u baz? durumlarda ba?vurular?n?z? de?erlendirilmesi için ek süreye ihtiyaç duyar.

Ba?vuru i?lemleri için haz?rlaman?z gereken evraklar?n as?llar?n?n yan?nda fotokopilerinin de mutlaka haz?r bulunmas? istenir. Ba?vurunuzun incelenebilmesi için, ?ngilizce olmayan tüm destekleyici belgelerin tercümesi ile birlikte teslim edilmesi zorunludur. Tercüme edilmi? belgelerde, tercüman?n ad?, ileti?im adresi ve asl?na uygun tercüme edildi?ine dair tasdik ?erhi önemlidir. Her tercüme belgesi üzerinde tarih ve tercüman?n imzas? bulunmal?d?r. Bu belgeleri istenilen ?ekilde teslim etmeniz için, Veykab Dan??manl?k’tan tercüme hizmeti alabilirsiniz.

Size özel gerekli belge listeniz icin lütfen uzman kadromuz ile ileti?ime geçiniz.

?LK ADIMI ATIN, B?ZE ULA?IN
0044 208 807 1676