GENEL B?LG?

E?er ?ngiltere’de gönüllü olarak hay?r projelerine veya lisansl? kurumlarda staja kat?lmak istiyorsan?z ?ngiltere Tier 5 Vizesine ba?vurmal?s?n?z. ?ngiltere Tier 5 Vizesi ile 1 y?l + 1 ay ile 2 y?l + 1 ay süre ile ?ngiltere’de kalma ve çal??ma hakk?na sahip olabilirsiniz.

Tier 5 vizesi farkl? kategorilerde verilir:

  • Sanatç?/Sporcu
  • Hay?r i?leri çal??an?
  • Din adam?
  • Devlet onayl? de?i?im program?
  • Uluslararas? anla?ma
42531144_xxl
stock-photo-union-jack-flag-and-iconic-big-ben-at-the-palace-of-westminster-london-the-uk-prepares-for-new-625109069
stock-photo-visa-to-uk-united-kingdom-visa-vignette-in-passport-macro-image-selective-focus-645219814

Sanat dallar?ndan birinde (aktör, dansç?, müzisyen, vs)  ya da spor alan?nda üst düzeyde bir sporcu olarak çal??ma amac?yla geçici süreli?ine ?ngiltere’de bulunmak isterseniz Tier 5 Vizesine ba?vurman?z gerekir. Ayr?ca vizeye konu olan i?in yan?nda, 20 saati geçmeksizin ikinci bir i?te de çal??abilirsiniz.

?ngiltere’de geçici süre ile sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak çal??mak isterseniz Tier 5 Vizesine ba?vurman?z gerekir. Ayr?ca vizeye konu olan hay?r i?inin yan?nda, 20 saati geçmeksizin gelir getirmemesi ?art?yla ikinci bir i?te çal??abilirsiniz.

?ngiltere’de din i?leri alan?nda vaaz vermek, insanlara ki?isel meseleleriyle ilgili yard?mda bulunmak, kilise/manast?r gibi din kurumlar?nda çal??mak isterseniz Tier 5 Vizesine ba?vurman?z gerekir. Ayr?ca vizeye konu olan i?in yan?nda, 20 saati geçmeksizin ikinci bir i?te de çal??abilirsiniz.

?ngiltere’de k?sa süreli deneyim sa?lamak veya e?itim almak ya da sosyal ve kültürel ya?am?n? tecrübe etmek amac?yla devlet onayl? programlara kat?lmak istiyorsan?z Tier 5 Vizesine ba?vurman?z gerekir. Bu vize, ERASMUS, AIESEC, AIFS LTD. gibi birçok program kapsam?nda 3 ay süreyle staj yapmak isteyen ö?rencileri de kapsar. E?er lisans, yüksek lisans veya doktora diploman?z varsa, Birle?ik Krall?k Yüksek E?itim Kurumlar? ile denkli?inin bulunmas? ?art? aranacakt?r. Ayr?ca vizeye konu olan i?in yan?nda, 20 saati geçmeksizin ikinci bir i?te de çal??abilirsiniz.

Birle?ik Krall?k’ta uluslararas? hukuk kapsam?nda sözle?meli çal??mak isterseniz Tier 5 Vizesine ba?vurman?z gerekir. Hizmet Ticareti Hakk?nda Genel Sözle?me (GATS) ve benzeri sözle?meler kapsam?ndaki i?çiler, deniza??r?/yabanc? hükümet ve uluslararas? örgütlerin çal??anlar? ve diplomatik evlerdeki özel hizmetçiler de bu kategoriye dahildir.

?ngiltere Tier 5 Vizesi ücretleri, alaca??n?z vizenin tipine göre de?i?iklik gösterir.

?ngiltere Tier 5 Vizesi, vize i?lemlerinizin normal seyrinde ilerlemesi durumunda maksimum 3 ay, Tier 5 Devlet Onayl? E?itim Kurumlar? Vize i?lemleri ise 3 hafta içerisinde sonuçlan?r. ?ngiltere Konsoloslu?u baz? durumlarda ba?vurular?n?z? de?erlendirilmesi için ek süreye ihtiyaç duyabilir.

Size özel gerekli belge listenizin haz?rlanmas? için lütfen uzmanlar?m?z ile ileti?ime geçiniz. Bu belgeleri istenilen ?ekilde teslim etmeniz için, Veykab Dan??manl?k’tan kaliteli hizmet alabilirsiniz.

?ngiltere Tier 5 vizesi puanlamaya dayal? bir sistemle çal???r. Vize onay? alman?z için de?erlendirme sonucu en az 40 puan alman?z gerekir.

?ngiltere’de çal??mak üzere bir ?irketten i? teklifi alman?z durumunda ?çi?leri Bakanl??? yabanc? uyruklu çal??an? istihdam eden bu ?irketten “Certificate of Sponsorship” (sponsorluk yetkisi), k?sa ad?yla “COS Belgesi” sahibi olma ?art? arar. Bu belge vize için almazsa olmaz ko?ullardan biridir.

?LK ADIMI ATIN, B?ZE ULA?IN
0044 208 807 1676