GENEL B?LG?

?ngiltere ve Avrupa d???nda ya??yorsan?z ve üstün yetenekli üniversite mezunu, giri?imci, yat?r?mc? ve profesyonel çal??an statülerinden biri için uygun bir adaysan?z, Tier 1 vizesine ba?vurabilirsiniz.

Tier 1 vizesi farkl? kategorilerde verilmektedir:

  • Tier 1 Genel Vize
  • Tier 1 Giri?imci Vizesi
  • Tier 1 Yat?r?mc? Vizesi
  • Tier 1 Ola?anüstü Yetenekliler Vizesi
  • Tier 1 Üniversite Mezunu Giri?imci Vizesi
42531144_xxl
stock-photo-union-jack-flag-and-iconic-big-ben-at-the-palace-of-westminster-london-the-uk-prepares-for-new-625109069
stock-photo-visa-to-uk-united-kingdom-visa-vignette-in-passport-macro-image-selective-focus-645219814

?ngiltere Hükümeti, 2015 tarihinden itibaren durdurdu?u ?ngiltere Tier 1 vize ba?vurular?n?, 6 Nisan 2018 tarihinden itibaren yeniden almaya ba?layaca??ndan ba?vurular?n?z? bu tarihten sonra yapacak ?ekilde de?erlendirebilirsiniz.

Tier 1 Giri?imci vizesi size ?ngiltere’de £200,000 yat?r?m ve en az 2 i?çi çal??t?rman?z gibi ko?ullar ile kendi i?inizi kurma f?rsat? sunan vize türüdür.

Vizeniz onayland??? durumda ailenizle ya da bakmakla yükümlü oldu?unuz ki?ileri beraberinizde ?ngiltere’ye getirebilirsiniz.

Tier 1 Giri?imci vizesi hakk?nda detayl? bilgi edinmek için lütfen uzmanlar?m?z ile ileti?ime geçiniz.

Tier 1 Yat?r?mc? Vizesi ile ?ngiltere’de kendi ?irketini kurma ve istihdam zorunlulu?u olmadan ?ngiliz vatanda?? olabilirsiniz.

Tier 1 Yat?r?mc? Vizesi’nin genel ko?ullar? aras?nda ?ngiltere’de y?lda 183 gün ya?ama ?art? ve sermayenizi geri alma seçene?i bulunur.

Ayr?ca vize ba?vurusu yapabilmeniz ic?in ?ngiltere’ye en az £2,000,000 £ tutar?nda sermaye giri?i yapman?z zorunludur. Bu tutar? ?ngiltere’de devlet veya belirli ?artlar içinde özel sektör ?irket tahvili almak ve 5 sene süre ile i? yat?r?m?n?n devam?n?n sa?lamak için kullanmal?s?n?z. Yat?r?m tutar?n?z £5,000,000 ise bu süre 3 y?l, £10,000,000 ise 2 y?l olarak dikkate al?n?r.

Tier 1 Yatirimci vizesi hakk?nda detayl? bilgi edinmek için lütfen uzmanlar?m?z ile ileti?ime geçiniz.

Tier 1 Ola?anüstü Yetenek Sahibi Giri?imci Vizesi ’ne ba?vurman?z için Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Mühendislik, Sanat ve Dijital Teknoloji alanlar?nda ola?anüstü yetene?e sahip olman?z beklenir. ?ngiltere’de kendi i?ini kurmak istiyorsan?z, üniversite mezunu giri?imciyseniz veya kendi alan?n?zla ile ilgili bir kurumda üstün niteliklere sahip oldu?u için çal??ma f?rsat? yakalad?ysan?z bu vizeye ba?vurabilirsiniz.

Tier 1 kategorilerinden hangisine uygun oldu?unuzun ba?vurunuz öncesinde de?erlendirilmesi önemli bir konudur. Bu kategorilerden herhangi birine ba?vuru yap?p yapamayaca??n?z? tespit emek için Veykab Dan??manl?k’tan ücretsiz ilk görü?me randevusu alabilirsiniz.

Size uygun olan vize tipi hakk?nda detayl? bilgi edinebilmek için lütfen uzmanlar?m?z ile ileti?ime geçiniz.

?ngiltere Tier 1 Vizesi ücretleri, alaca??n?z vizenin tipine göre de?i?iklik gösterir.

?ngiltere Tier 1 Vizesi, vize i?lemlerinizin normal seyrinde ilerlemesi durumunda maksimum 3 hafta içerisinde sonuçlan?r. ?ngiltere Konsoloslu?u baz? durumlarda ba?vurular?n?z? de?erlendirilmesi için ek süreye ihtiyaç duyar.

Size özel gerekli belge listesininiz haz?rlanmas? için lütfen uzmanlar?m?z ile ileti?ime geçiniz. Bu belgeleri istenilen ?ekilde teslim etmeniz için, Veykab Dan??manl?k’tan kaliteli hizmet alabilirsiniz.

?LK ADIMI ATIN, B?ZE ULA?IN
0044 208 807 1676